ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

1. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

2.  04.01.2023 ರಂದು ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು

3.  04.01.2023 ರಂದು  ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

4. 11.01.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು

5. ದಿನಾಂಕ: 18.01.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

6. 25.01.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು

7. ದಿನಾಂಕ: 25.01.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

8. 01.02.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ  ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು

9.  ದಿನಾಂಕ: 01.02.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

10. 08.02.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

11. ದಿನಾಂಕ: 15.02.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

12. 01.09.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

13. ದಿನಾಂಕ: 08.09.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

14. ದಿನಾಂಕ: 20.09.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

15. ದಿನಾಂಕ: 10.10.2023 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

16. 13.10.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

17. 20.10.2023 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

18. 12.01.2024 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 4.30 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

19. 02.02.2024 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 4.30 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

20. 02.02.2024 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.30 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

21. 22.02.2024 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.30 ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಣೆಗಳು.

ಕ್ರ. ಸಂ

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳು 

ತೀರ್ಪಿನ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿವರ

50 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ

ಅಪೀಲು  ಸಂಖ್ಯೆ

ರಾಜೇಂದ್ರ  ಚಕ್ರವರ್ತಿ
 1. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾದಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501.

2. ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು,  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ,   ಬೆಂಗಳೂರು-560001

23.11.2022

 
49 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:02/2022

ಹೆಚ್.ಆರ್.‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ
 1. ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ,   ಬೆಂಗಳೂರು-560001

2. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,  ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ

23.11.2022

 
48 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:03/2022

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸೈನ್ಸ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು.

23.11.2022

 
47 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ

ಅಪೀಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2020

ಸಿ.ಮಹದೇವ್

1) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂ.6/ಸಿ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ ಮೋದಿ  ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಬಾಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086.

2) ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಶೈಲಜಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಅರೋಬಿಂದೋ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂ.6/ಸಿ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ ಮೋದಿ ಕಣ್ಣಿನ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಬಾಗ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560086.

23.11.2022

 
46 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 15/2018,
ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್
ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್‍ಕಮಿಟಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮತ್ತುಇತರರು  
45 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 24/2018,
ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್
ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಆರ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು   
44 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 26/2019,
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಿ.ನಿಂಬ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಎಲ್‍ಇ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರರು  
43 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 14/2020,

ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ದೇಸಾಯಿ

 

ಬೃಂದಾವನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು   
42 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 18/2018
ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜನತಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು   
41 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 20/2019,
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್
ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು  
40 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 22/2021,
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತುಮಕೂರು  
39 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2022

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ

   
38 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2022

ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ

   
37 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2020

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಎಂ. ನಾಯಕ್‌ 

ಇಡಿ 275 ಡಿಸಿಇ 2019

   
36 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 10/2016- ‌

ಡಾ. ಎಸ್‌. ಜಯಶೀಲನ್

   
35 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 30/2019-

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಹೆಚ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಸಾಬ್‌,

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

   
34 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-1

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 33/2021

ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್‌ ಬಿನ್‌ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬರಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರು (ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ), ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹಿಂಭಾಗ, ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ, ಮುಧೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.

 1. ಕುಲಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 2. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 3. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಥೆ, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
 4. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ W/o ಬಸಪ್ಪ ಕುಂಟೋಜಿ, ರಾಂಪುರ, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
 5. ಮುಖೈೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ನೀಲಕಂಠ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಬನಹಟ್ಟಿ, ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
 
33   ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

20/2018,

ಡಾ. ತಿಮ್ಮರಾಜು ಎಸ್.ಎನ್. 

ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ/ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪಂಚಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎನ್. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೀದರ್   
 32  ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

19/2016-17

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಲಾಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು   
31  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ರಿವ್ಯೂ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2022

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸ್ಯೂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೋಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

 

   
30  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 30/2021

ಜಗನ್ನಾಥಹೆಬ್ಬಾಳೆ

   
29 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 34/2021

ಶ್ರೀ ಮನ್ನೆಹಾಸರೆಡ್ಡಿ 

   
28 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2020

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಇತರರು  
27  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

 ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 35/2021-

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್‌ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ,

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 

   
26  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ   ಡಾ: ಬಾಲಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣಪ್ಪ     
25  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

 ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 

ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

   
24  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2020

ಸಿ. ಮಹದೇವ

   
23  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

 ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 31/2021 

ಸಿ. ಮಹದೇವ

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 32/2021

ಬಸವರಾಜು ಎಂ

   
22 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:03/2022

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ 

   
20 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 24/2018,

ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ 
ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಆರ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು   
19 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 19/2016-17
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಎಜುಕೇಶನ್‍ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್‍ ಟೆಕ್ನಲಾಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರು   
18 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ   ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2020,
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಆನಂದ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಇತರರು 

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2020

ದಿನಾಂಕ: 08.11.2022

17 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ   ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 14/2020,
ಶ್ರೀ ಶರಣ್‍ದೇಸಾಯಿ
ಬೃಂದಾವನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು   
16 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 22/2021,
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತುಮಕೂರು   
15 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 18/2018
ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜನತಾ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು   
14 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 20/2018,
ಡಾ. ತಿಮ್ಮರಾಜುಎಸ್.ಎನ್.
ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ/ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪಂಚಜನ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎನ್. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬೀದರ್   
13 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 20/2019,

ಶ್ರೀಸಿ.ಎನ್. ದಿನೇಶ್,

ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು   
12 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ   ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 28/2021
ಕುಮಾರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
11 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 27/2021
ಕುಮಾರಿ. ಶ್ರೇಯಾ ಲೊಕ್ಕೆರೆ
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.   
10 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 29/2021
ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು.  
9 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ    

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ31/2021

ಸಿ ಮಹದೇವ

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ32/2021

ಬಸವರಾಜು ಎಂ 

   
8 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2020

ಸಿ. ಮಹದೇವ 

   
7 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ರಿವ್ಯೂ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2022

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೆಸ್ಯೂಟ್‌ ಎಜುಕೇಷನಲ್‌ ಸೂಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 

   
6 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ07/2020

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಎಂ ನಾಯಕ್‌  

   
5 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಡಾ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 

   
4 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 30/2019

ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಸಾಬ್‌

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

   
3 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 35/2021

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ್‌ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 

   
2 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ    

 ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ:02/2022

ಹೆಚ್.ಆರ್.‌ ಸುಬ್ರಮಣಿ

ಖುದ್ದುವಾದಿ     
1 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ  

  ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 10/2016 -

ಡಾ: ಎಸ್.‌ಜಯಶೀಲನ್‌

ಖುದ್ದುವಾದಿ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-02-2024 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080