ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ/ನೇಮಕಾತಿಯ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು

10-02-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

591.25 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ನೇಮಕಾತಿಯ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು

10-02-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

373.81 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ 2020-21

01-10-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

 1.71 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

04

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ 2020-21 (1)

04-11-2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

1.64 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

05

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕರಡು 2021. 

06-08-2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

880 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

06

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಪರ ಶಿಕ್ಷಣ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕರಡು 2021.

01.09.2021

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

933 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

07

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳ, 2006

18.03.2022

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 968 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

08

39 ಆಫ್ 1994 (ಇ)

1994

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 135 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

09

39 ಆಫ್‌ 1994 (ಕೆ)

1994

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 325 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

8 ಆಫ್‌ 2006 (ಇ)

2006

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 154 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 8 ಆಫ್‌ 2006 (ಕೆ) 2006 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 294 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 28 ಆಫ್‌ 2007 (ಇ) 2007 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 123 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 28 ಆಫ್‌ 2007 (ಕೆ) 2007 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 107 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 23 ಆಫ್‌ 2011 (ಇ) 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 141 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಳೋಡ್
15 23 ಆಫ್‌ 2011 (ಕೆ) 2011 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 125 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 50 ಆಫ್‌ 2013 (ಇ) 2013 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 55.5 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 50 ಆಫ್‌ 2013 (ಕೆ) 2013 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 82.4 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 29 ಆಫ್‌ 2014 (ಇ) 2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 47.3 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 29 ಆಫ್‌ 2014 (ಕೆ) 2014 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 80.5 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಆ.ಸಂ. ಇಡಿ 147 ಟಿಇಸಿ 2020  
ಐದು ಬಾರಿ ದಂಡ
04.11.2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 2.07ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
21

ಆ.ಸಂ. ಇಡಿ 137 ಡಿಟಿಇ 2020

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಗೆಜೆಟ್

29.01.2021 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 3.26 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
22

ಆ.ಸಂ. ಇಡಿ 206 ಡಿಸಿಇ 2021 ಗೆಜೆಟ್‌ 

22.06.2022 ಕನ್ನಡ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 1.55 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-06-2022 12:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080