ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ನಿಯಮಗಳು

1

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 (1984ರ 37)- ಅಧಿನಿಯಮ 1985ರ 17 ಮತ್ತು 2003ರ 15 ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

1.The Karnataka Selection of Candidates for Admission to Government Seats in Professional Educational Institutions (Amendment) Rules, 2018.

2.The Karantaka Selection of Candidates for Admission to Governments Seats in Professional Educational institutions (Amendment) Rules, 2022.

2

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1991 (1991ರ 23) ಅಧಿನಿಯಮ 1992ರ 10 , 1999ರ 19ರ ಮತ್ತು 2020ರ 31 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

3

ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1994ರ 46) 2003ರ 16, 2016ರ 28 ಮತ್ತು 2020ರ 48ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ.

 

4

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1994 (1994ರ 39) 1999 ರ 23, 2006ರ 10 2014ರ 22 ಮತ್ತು 2015ರ 36ನೇ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

5

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2022ರ 09)

 

6

ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2000 (2001ರ 29) ಅಧಿನಿಯಮ 2003ರ 33, 2004ರ 10, 2005ರ 2, 2007ರ 24, 2009ರ 15, 2010ರ 30, 2011ರ 8, 2015ರ 11, 2015ರ 34 2017ರ 10, 2019ರ 15, 2020ರ 16 ಮತ್ತು2020ರ 54ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

7

ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ 2004 (2004 ರ 24).

 

8

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006ರ 8) ಅಧಿನಿಯಮ 2015ರ 39 ಮತ್ತು 2017ರ 22 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

9

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 28)

 

10

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.(2011ರ 23)

 

11

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯದ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮ, 1992 (1993 ರ 7).

 

12

ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2009ರ 25) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 39ರ ಮತ್ತು 2020ರ 31 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

13

ಅಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010.(2010ರ 34)

ಅಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Alliance University Rules, 2019

14

ಅಜೀ಼ಂ ಪ್ರೇಂಜೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010(2010ರ 14).

ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್‍ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Azeem Premji University Rules, 2019

15

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2010ರ 13) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 24 ರ ಮತ್ತು 2020ರ 31 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

16

ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ, 2010(2010ರ 26) ಅಧಿನಿಯಮ 2017ರ 42 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

1.The Karnataka State Higher Education Council Rules, 2020.

17

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸುಗಳ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011.(2011ರ 22)

 

18

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 (2012ರ 11) ಅಧಿನಿಯಮ 2020ರ 54ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

19

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2012ರ 23).

 

20

ವೈದೇಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 36).

ವೈದೇಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Vydehi University Rules, 2019

21

ರೈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 40) ಅಧಿನಿಯಮ 2021ರ 11ರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ರೈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Rai Technology University Rules, 2019

23

ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 45).

ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್‍. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The C.M.R. University Rules, 2019

24

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 6).

 

25

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013 ರ 43).

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದನಿಯಮಗಳು, 2020

TheJ.S.S. Science and Technology UniversityRules, 2020

26

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 21).

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Amruta Sinchana Spiritual University Rules, 2019

27

ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 41).

ಫ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Presidency University Rules, 2019

28

ಶರಣ ಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 17).

ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Sharanabasava University Rules, 2019

29

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 50).

 

30

ಅರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 44)

ಅರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Arka University Rules, 2019

31

ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 18) ಅಧಿನಿಯಮ 2019ರ 13 ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Adichunchanagiri University Rules, 2019

32

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 42).

The Srinivasa University Rules, 2019

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದನಿಯಮಗಳು, 2019

33

ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 15)

ಎಂ.ಎಸ್‍. ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The M.S. Ramiah University Of Applied Sciences Rules, 2019

34

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 22).

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದನಿಯಮಗಳು, 2019

TheK.L.E. Technological UniversityRules, 2019

35

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 20).

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Dayananda Sagar University Rules, 2019

36

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 12)

 

37

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 16).

ಪಿ.ಇ.ಎಸ್‍. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The P.E.S. University Rules, 2019

38

ವೆಲ್ಲೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 14)

ವೆಲ್ಲೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Vellure Institute Of Technology Bangalore Rules, 2019

39

ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 47)

ಗಾರ್ಡನ್‍ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Garden City University Rules, 2019

40

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 46)

ಮಣಿಪಾಲ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Manipal University Rules, 2019

41

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 23)

1.The Shri Devaraj1[Urs]1University Rules, 2019.

2.ಶ್ರೀದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಯಮಗಳು, 2019

42

ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 48)

ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The New Baldwin University Rules, 2019

43

ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (2013ರ 13).

ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Reva University Rules, 2019

44

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ (ವೇತನ, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (2014ರ 7)

 

45

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014 (2014ರ 29)

 

46

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2015 (2015ರ 22)

1.ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು, 2017

2.Kannada Language Learning Rules, 2017

47

ಜಗತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 20)

ಜಗತ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Jagath University Rules, 2019

48

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 17)

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Sri Sathya Sai University for Human Excellence University Rules, 2019

49

ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 18).

ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್‍ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Khaja Bandanawaz University Rules, 2019

50

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 16).

ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Amity University Rules, 2019

51

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಧಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2018ರ 19).

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

The Shri Dharmasthala Manjunatheshwara University Rules, 2019

52

ಆರ್. ವಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2019.(2019ರ 11)

 

53

ಎನ್ಐಇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2019 (2019ರ 12)

 

54

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 (2019 20) ಅಧಿನಿಯಮ 2021 05 ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದಂತೆ.

 

55

ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 06)

 

56

ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯಸಿವಿಲ್‌ಸೇವೆಗಳ(ಕಾಲೇಜುಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖೆಯಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ್ಗಾವಣೆನಿಯಂತ್ರಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ)ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 41).

 

57

ಕರ್ನಾಟಕರಾಜ್ಯಸಿವಿಲ್‌ಸೇವೆಗಳ(ತಾಂತ್ರಿಕಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖೆಯಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ್ಗಾವಣೆನಿಯಂತ್ರಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ)ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2020ರ 42).

 

58

ವಿದ್ಯಾಶಿಲ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020(2021ರ 20)

 

60

ಏಟ್ರಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ 22)

 

61

ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ 21)

 

62

ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021(2021ರ 23)

 

63

ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2021ರ ಅಧಿನಿಯಮ 24)

 

64

ಚಾಣಕ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2021 (2021ರ 37)

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-09-2022 06:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080